THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG Tân Qui Talaxyl 25WP

Thành phần:

Metalaxyl 250g/kg
Quy cách đóng gói:

20g, 30g, 100g

Công dụng

Tân Qui Talaxyl 25WP là thuốc trừ bệnh có tác động lưu dẫn – nội hấp, dễ dàng được hấp thụ qua rễ, thân, lá và lưu dẫn. Sau đó vận chuyển khắp trong cây nên hiệu quả phòng trừ bệnh triệt để sau khi phun.
Tân Qui Talaxyl 25WP phòng trừ hiệu quả nhiều loại bệnh trên cây trồng khác nhau

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng
Công dụng
Cách dùng
Cây trồng

Hồ Tiêu

Công dụng

-Bệnh chết nhanh

Cách dùng

-Pha 200-300g/ phuy 200 lít nước.

-Xử lý khi bệnh chớm xuất hiện. Xử lý 2 lần cách nhau 7 ngày.

Cây trồng

Cây có múi

Công dụng

-Bệnh thối trái

-Bệnh thán thư

Cách dùng

-Pha 200-300g/ phuy 200 lít phun ướt đều thân lá khi bệnh mới xuất hiện.

Cây trồng

Cây xoài

Công dụng

-Bệnh thán thư.

-Bệnh phấn trắng.

Cách dùng

-Pha 200-300g/ phuy 200 lít nước.

-Phun ngừa vào giai đoạn tược non, giai đoạn nụ và sau khi đậu trái non. Hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Cây trồng

Sầu riêng

Công dụng

-Bệnh thán thư.

-Thối trái.

Cách dùng

-Pha 200-300g/ phuy 200 lít nước.

-Phun ngừa vào giai đoạn tược non, giai đoạn nụ và sau khi đậu trái non. Hoặc phun thuốc khi bệnh chớm xuất hiện.

Lưu ý:
-Xử lý bệnh vàng lá thối rễ: Pha Tân Qui Talaxyl 25WP (200-300g/ phuy 200 lít) với Curenox OC 85WP (500g/ phuy 200 lít) để tưới gốc khi cây có biểu hiện bệnh. Hoặc tươi ngừa vào mỗi cơi đọt.
-Xử lý bệnh nứt thân xì mủ: Pha Tân Qui Talaxyl 25WP (200g/0.5 lít) với Curenox OC 85WP (500g/0.5 lít). Cạo sạch phần vỏ cây bị bệnh, quét đều thuốc lên nơi thân cây đã cạo vỏ. Xử lý 2 lần, cách nhau 7 ngày.