PHÂN BÓN TAN CHẬM Osmocote Start 11-11-17+2MgO+TE
PHÂN BÓN TAN CHẬM Osmocote Exact Standard 15-9-11+2MgO+TE
PHÂN BÓN TAN CHẬM Osmocote Bloom 12-7-18+TE
PHÂN BÓN TAN CHẬM Osmocote 14-14-14
PHÂN BÓN RỄ Super Cal Canxi 100% thiên nhiên
PHÂN BÓN VI LƯỢNG Kombi-FK Dạng Chelate
PHÂN BÓN LÁ Nutrivant Rice 0-46-30+2MgO+0.2B
PHÂN BÓN LÁ Ferti XP 15-30-15+TE
PHÂN BÓN LÁ Miracle-Gro 20-20-20+TE
PHÂN BÓN LÁ Miracle-Gro 30-10-10+TE
PHÂN BÓN LÁ Miracle-Gro 15-30-15+TE